Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy gelden de onderstaande algemene voorwaarden opleidingen. Bij opdrachten voor overheden hanteren wij de ARVODI-voorwaarden en vervallen onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy,
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier (bij open inschrijving),
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Internet Academy. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving

Kosten voor cursist

meer dan 6 weken voor het begin van de cursus

geen kosten

6 tot 2 weken voor het begin van de cursus

50% van de cursuskosten

minder dan 2 weken voor het begin van de cursus

volledige cursuskosten

Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. Uitgesloten de  opleiding tot Kinder-eetcoach van Lekker Pûh!!! Hip & Healthy met regiolicentie. De opdrachtgever moet de vervangende persoon vooraf schriftelijk bij Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy aanmelden.

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering door Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy

Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt tijdens de online inschrijving voldaan of ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd. de factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door The Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij The Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van The Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. The Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen The Lekker Pûh!!! Hip & Healthy Academy en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Rotterdam.